ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI CLARET DE SABADELL


ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI CLARET DE SABADELL

CAPÍTOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1r

L'Associació de Mares i Pares del col·legi Claret de Sabadell es constitueix a la ciutat de Sabadell d'acord amb els articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola, article 5è. de la Llei orgànica del Decret a l' Educació i el Decret 202/1987 de 19 de maig, respectant les previsions de la Llei 7/1997 de 18 de juny d'associacions i altres disposicions d'aplicació.

L'associació no té ànim de lucre.

Article 2n

L'associació assumirà els objectius següents:

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació, als tutors, als professors i als alumnes del Centre i als seus òrgans de govern i participació, i en general, a tota la comunitat que formem el Col.legi Claret en tot el que es refereix a l'àmbit educatiu i formatiu .

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en el funcionament general del Centre i vetllar pel compliment del seu projecte educatiu de l'escola, contribuint a difondre els seus valors en base a la religió catòlica.

c) Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control del Centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus respectius estatuts, com les de tipus cultural i recreatives.

i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físicoesportives.

j) I, en general, totes les activitats que puguin afavorir el desenvolupament de la personalitat dels seus membres i la projecció sobre el Centre per aconseguir la major perfecció del compliment de la formació integral dels alumnes.

Article 3r

El domicili de l'Associació queda fixat al número 10 del carrer Jardí de la població de Sabadell, i el seu àmbit d'activitats es circumscriu a Catalunya, principalment a Sabadell.


CAPÍTOL II

DELS SOCIS

Article 4t

Seran socis de l'Associació els pares i les mares d'alumnes del Col·legi Claret de Sabadell o, si s'escau, els representants legals dels alumnes matriculats al Centre, mentre no manifestin llur voluntat explícita de no pertànyer com a tals a l'entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes a que es refereixen els articles 6è. i 8è. d'aquests estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva que l'acordarà prèvia acreditació de la condició de pare d'un o més alumnes del Centre.

Article 5è

Drets dels socis

Els socis tindran dret a participar en les activitats de l'Associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva.

Tenir veu i vot a les assemblees generals, tot seguint l'ordre del dia.

Elegir i ésser elegit membre de la Junta Directiva.

Posseir un exemplar dels estatuts vigents.

Deures del soci

Contribuir econòmicament al sosteniment de l'Associació i de les seves activitats, satisfent les quotes i derrames acordades.

Acomplir els acords reglamentaris adoptats de l'Associació, a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'Associació.

Article 6è.

Els socis produiran una vacant a l'Associació per algun dels motius següents:

1) Renúncia voluntària comunicada per escrit adreçat al president.

2) Pèrdua de la condició de pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.

3) Falta de pagament de les quotes o derrames vàlidament acordades.

4) Utilitzar l'Associació o servir-se de la condició de soci per a finalitats estranyes a les estatutàriament assumides per l'entitat.

Quan la baixa obeeix als motius 3 i 4, serà preceptiva l'obertura d'un expedient en què es donarà audiència al soci.
L'acord de baixa l'adoptarà la Junta Directiva.
El soci hi podrà recórrer en contra davant de l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats del dia següent a aquell en què l'acord li hagués estat notificat.


CAPÍTOL III

RÈGIM ECONÒMIC

Article 7è

Aquesta Associació gaudeix de personalitat jurídica i de capacitat d'adquirir, posseir i administrar béns. L'Associació no té patrimoni fundacional.

Per assolir els objectius , l'Associació disposarà dels mitjans econòmics següents:

1) Import de les quotes dels socis.

2) Donatius i subvencions , si n'hi hagués.

3) Els interessos que produeixin els fons de l'Associació.

4) Altres ingressos que s'arbitrin a través de les activitats que realitzi l'Associació per assolir el seus objectius.

Tot això s'ajustarà al que disposa la legislació respecte a la quantia del pressupost anual.

Article 8è

Els associats satisfaran la quota que s'estableixi a l'Assemblea General ordinària en aprovar el pressupost, a fi d'adequar-la a les despeses previstes.


CAPÍTOL IV

ÒRGANS DE GOVERN: ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA

Article 9è

L'Associació serà regida per l'Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 10è

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i està constituïda per tots els socis. Tots els acords es prendran per majoria simple, mitjançant votació, excepció feta dels acords propis de l'Assemblea General Extraordinària que es prendran mitjançant el vot favorable de les 2/3 parts dels vots presents, com també per elegir la Junta Directiva que requerirà la majoria relativa

Article 11è

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l'any per exercir les competències que li confereix l'article 14è. d'aquests Estatuts.

Les assemblees generals, ja siguin ordinàries o extraordinàries, es convocaran amb una antelació de quinze dies, mitjançant un comunicat escrit adreçat a cada soci, on es farà constar l'ordre dels assumptes que s'hi tractaran.

Les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin, presents, la majoria dels socis, i en segona convocatòria, trenta minuts més tard, qualsevol que sigui el nombre de socis.

Article 12è

L'Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada:
a) Per acord de la Junta Directiva.

b) Quan ho sol·liciti com a mínim un 10% dels socis. En aquest cas l'Assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies, que es comptaran a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Article 13è

Tan sols es pot presentar un vot per soci o representant legal de l'alumne, encara que en el centre hi hagi matriculats alguns germans.

Article 14è

1. Correspon a l'Assemblea General Ordinària

a) Fixar els principis i plans generals d'actuació de l'Associació.

b) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, la memòria anual d'activitats i l'estat de comptes anuals.

c) Elegir, com a censor, un soci de número, amb la finalitat que revisi l'estat de comptes anuals abans de la seva presentació a l'Assemblea General Ordinària.

d) Elegir els membres de la Junta Directiva.

e) Decidir pel que fa a qualsevol altra qüestió que proposi la Junta Directiva i que no se'n designi la competència a l'Assemblea General de Socis.

2. Correspon a l'Assemblea General Extraordinària

a) Acordar la disposició o alineació de béns o drets.

b) Constituir federacions o adherir-se a les que ja hi hagués.

c) Aprovar, quan s'escaigui, el Reglament interior de l'Associació.

d) La modificació dels actuals Estatuts.

e) La dissolució de l'Associació.

Article 15è

La Junta Directiva serà l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea, amb caràcter obligatori, i es regirà per aquests Estatuts i altres disposicions legals que es refereixen a aquesta mena d'associacions. Els càrrecs que la constituiran seran els següents:

President, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i vocals. Tots els càrrecs seran honorífics i gratuïts.

Article 16è

Els càrrecs que constitueixin la Junta Directiva es renovaran cada any per terceres parts, i podran ser reelegits.

Els càrrecs de la Junta Directiva els designarà la mateixa junta, que també resoldrà les substitucions, cobrirà les vacants que es produeixin en la Junta Directiva fins que s'acabi el període vigent d'aquell a qui a substituït, sempre, però, s'haurà referendat en la primera Assemblea General.

Qualsevol membre de la Junta Directiva que no justifiqui la seva no assistència a les reunions, i després de tres faltes seguides, serà motiu suficient per entendre la seva dimissió del càrrec.
L'Assemblea pot acordar, en qualsevol moment, la separació de les seves funcions, d'un o de tots els membres de la Junta Directiva.

Article 17è

La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i de govern de l'Associació i, a més, tindrà les atribucions següents:

a) Resoldre l'admissió de nous socis.

b) Nomenar les delegacions i ponències que consideri necessàries per al bon funcionament de l'associació.

c) Marcar les directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de l'Associació.

d) Promoure les diferents activitats de l'Associació d'acord amb els seus objectius.

Article 18è

Correspon al president la representació de l'Associació, convocar i presidir la Junta Directiva, com també l'Assemblea General de socis. Dirigirà els debats, adoptarà les mesures que consideri urgents per a la bona administració social, tindrà cura del compliment d'aquest estatuts i subscriurà, juntament amb el secretari, les actes de la sessió i tota classe de documents procedents de l'Associació.

Article 19è

Correspon al vicepresident assumir de manera accidental la presidència quan l'obliguin les circumstàncies i, col·laborar en l'acció que desenvolupa el president.

Article 20è

El secretari custodiarà els llibres (exceptuant els de comptabilitat), documents i segell de l'Associació. Portarà el registre de socis al dia, redactarà les actes de les sessions de la Junta Directiva i de les assemblees generals, lliurarà de forma certificada tot allò que faci referència als llibres i documents socials, amb el vist i plau del president, i així mateix s'ocuparà de la correspondència social i de qualsevol altra funció no especificada que li encomani l'Assemblea General, la Junta Directiva o el president.

Article 21è

Correspon al vicepresident assistir i substituir el secretari en qualsevol de les seves funcions.

Article 22è

Correspon al tresorer ésser l'encarregat de la custòdia dels fons socials i llibres de comptabilitat, com també els cobraments i pagaments que el president li ordeni.

Article 23è

Correspon als vocals organitzar i dirigir les diferents activitats que són competència de la Junta Directiva.

Article 24è

La Junta Directiva serà assistida per pares delegats de curs, elegits d'entre les diferents classes del centre. Correspon als delegats de curs, estudiar i proposar a la Junta Directiva, solucions als problemes que puguin sorgir en relació amb el curs i col·laborar en les vocalies de la Junta Directiva i assistir a les reunions periòdiques de delegats de curs, que convoqui la Junta Directiva.

Article 25è

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple de vots; els empats que hi pugui haver seran dirimits pel vot de qualitat del president. La Junta Directiva es reunirà com a mínim, un cop al mes.

Article 26è

Qualsevol qüestió no prevista en aquests Estatuts la resoldrà la Junta Directiva, sens perjudici que sigui sotmesa a la pròxima assemblea general que es convoqui.


CAPÍTOL V

PEL QUE FA A LA DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 27è

Per dissoldre l'Associació, caldrà un acord favorable, pres per una majoria de dos terços en l'Assemblea General Extraordinària.

Article 28è

En cas que l'Associació es dissolgui, la Junta Directiva assumirà la funció de comissió liquidadora, i un cop s'hagin satisfet les obligacions pendents si queda romanent de béns, es lliurarà al Centre perquè sigui utilitzat exclusivament per a finalitats culturals.Sabadell, 21 d'abril de 2007


 Copyright (C) 2006-2012Darrera actualització: dijous, 4 / juny / 2015